Northern Mountain Sport / Blog / 2016/17 Ski Season Round Up - Uzbekistan, Skye, Thabor, Velan, Oberland, Vanoise & Mont Blanc / Ski Touring around Mont Thabor

Ski Touring around Mont Thabor

Another summit during an excellent 6 day tour of this lovely region